Terms&Conditions

1. Algemene bepalingen 
1.1 Wild Woman Fest wordt georganiseerd door stichting Being connected (Lucia Wttewaall, Alette Wttewaall en  Margo Awanata)) E-mail adres wildwomanfest@gmail.com  W www.wildwomanfest.net
Wild Woman Fest worst onderstaand ook wel WWF genoemd.


1.2 Wild Woman Fest is een festival voor en door vrouwen met als doel vrouwen in hun kracht te zetten, verbinding en innerlijke groei
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door, namens of met Wild Woman Fest worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling. 
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden. 
1.5 Onder deelnemer verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het festival.  
1.6 Onder medewerker verstaan wij de vrouwen die hun product of dienst op het festival aanbieden,


2. Inschrijving 
2.1 Inschrijving voor deelname aan is alleen mogelijk via de WWF webwinkel, tenzij anders overeengekomen. 
2.2 Je ticket is niet persoonsgebonden en mag doorverkocht worden. 
2.3 Met inschrijving voor WWFl geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 
2.4 Inschrijving geschiedt voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk. 

3. Annuleringsvoorwaarden 
3.1 Deelnemers: Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelnemer laat in dat geval de organisatie vanWWF weten wie er in haar plaats komt. 
3.2 Medewerkers: 
Het betaalde bedrag kan niet worden geretourneerd wanneer een medewerkster afziet van deelname
3.3 Als het festival door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden verleent WWF organisatie geen restitutie van inschrijfgelden. 

4. Aansprakelijkheid 
4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het festival geschiedt voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival, te weten medewerkers, vrijwilligers, deelnemers of toeleverende partijen. 
4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden. 
4.3 De deelnemer is aansprakelijk voor door haar veroorzaakte beschadiging aan tenten en apparatuur. 

 

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties 
5.1 Publicaties van WWF zijn uitsluitend bestemd voor deelnemers en medewerkers van WWF. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het festival. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld, zonder voorafgaande toestemming. 

 

6. Privacy 
6.1 Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met WWF.

6.2 Tijdens het festival worden foto`s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Na afloop van het festival ontvangen alle aanwezige vrouwen een link naar de foto`s en kan een deelnemer voor een genoemde datum aangeven dat foto`s waarop zij staat verwijderd worden. Vervolgens beschouwen wij de foto`s als vrij bruikbaar voor PR uitingen. Uiteraard gaan wij respectvol en zorgvuldig om met het beeldmateriaal. 

 

7. Veiligheid 
7.1 Bij alle activiteiten tijdens het festival staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen. 
7.2 De organisatie van WWF behoudt zich het recht voor deelnemers van het festival te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden. 
7.3 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de de organisatie en/of haar vrijwilligers. 
7.4 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie. 
7.5 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is. 
7.6 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan. 
7.7 We hebben een non-alcohol policy

 

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen 
8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen. Dit is versie: 2019-1.0. 
8.2 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op dewebsite